TypeError: argument próbka ma nieprawidłowy typ float32, musi być ciągiem znaków lub тензором

Ja trenuję CNN, bardzo podobny do tego, co w na przykład, do segmentacji obrazu. Zdjęcia 1500x1500x1, a etykiety mają ten sam rozmiar.

po określeniu struktury CNN i po uruchomieniu sesji, jak w tym przykładzie kodu: (conv_net_test.py)

with tf.Session() as sess:
sess.run(init)
summ = tf.train.SummaryWriter('/tmp/logdir/', sess.graph_def)
step = 1
print ("import data, read from read_data_sets()...")

#Data defined by me, returns a DataSet object with testing and training images and labels for segmentation problem.
data = import_data_test.read_data_sets('Dataset')

# Keep training until reach max iterations
while step * batch_size < training_iters:
  batch_x, batch_y = data.train.next_batch(batch_size)
  print ("running backprop for step %d" % step)
  batch_x = batch_x.reshape(batch_size, n_input, n_input, n_channels)
  batch_y = batch_y.reshape(batch_size, n_input, n_input, n_channels)
  batch_y = np.int64(batch_y)
  sess.run(optimizer, feed_dict={x: batch_x, y: batch_y, keep_prob: dropout})
  if step % display_step == 0:
    # Calculate batch loss and accuracy
    #pdb.set_trace()
    loss, acc = sess.run([loss, accuracy], feed_dict={x: batch_x, y: batch_y, keep_prob: 1.})
  step += 1
print "Optimization Finished"

natknąłem się na następujący TypeError (stacktrace poniżej):

  conv_net_test.py in <module>()
  178       #pdb.set_trace()
--> 179       loss, acc = sess.run([loss, accuracy], feed_dict={x: batch_x, y: batch_y, keep_prob: 1.})
  180     step += 1
  181   print "Optimization Finished!"

tensorflow/python/client/session.pyc in run(self, fetches, feed_dict, options, run_metadata)
  370   try:
  371    result = self._run(None, fetches, feed_dict, options_ptr,
--> 372             run_metadata_ptr)
  373    if run_metadata:
  374     proto_data = tf_session.TF_GetBuffer(run_metadata_ptr)

tensorflow/python/client/session.pyc in _run(self, handle, fetches, feed_dict, options, run_metadata)
  582 
  583   # Validate and process fetches.
--> 584   processed_fetches = self._process_fetches(fetches)
  585   unique_fetches = processed_fetches[0]
  586   target_list = processed_fetches[1]

tensorflow/python/client/session.pyc in _process_fetches(self, fetches)
  538      raise TypeError('Fetch argument %r of %r has invalid type %r, '
  539              'must be a string or Tensor. (%s)'
--> 540              % (subfetch, fetch, type(subfetch), str(e)))

TypeError: Fetch argument 1.4415792e+2 of 1.4415792e+2 has invalid type <type 'numpy.float32'>, must be a string or Tensor. (Can not convert a float32 into a Tensor or Operation.)

Jestem w ślepym zaułku w tym momencie. Być może, jest to prosty przypadek konwersji typu, ale nie jestem pewien jak/gdzie. Poza tym, dlaczego utrata musi być ciągiem? (Zakładając, że ten sam błąd pojawia się i dokładnie, jak tylko to zostanie poprawione).

każda pomoc jest mile widziane!


gdzie używasz loss = sess.run(loss), ma nadpisać w python zmienną loss.

pierwszy raz to będzie działać normalnie. Drugi raz spróbujesz zrobić:

sess.run(1.4415792e+2)

, bo loss Teraz pływak.


musisz użyć innej nazwy, jak:

loss_val, acc = sess.run([loss, accuracy], feed_dict={x: batch_x, y: batch_y, keep_prob: 1.})